Ogłoszenie!

 

 Od 29.03.2021r. do 11.04.20121r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkola. Stacjonarnie zapewniamy opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz na wniosek rodziców dzieci, którzy:
1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5. wykonują działania ratownicze,
6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej,
8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
9. lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
10. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
11. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
12. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
 
Dla dzieci sześcioletnich będą prowadzone zajęcia realizujące podstawę programowa wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj.nauczyciel, pracujący z grupą, będzie każdego dnia przesyłał przez dziennik ( lub w inny umówiony z rodzicami sposób) scenariusz zajęć oraz podejmie próby łączenia się grupą przez Platformę Teams.
Dla dzieci młodszych, ze względu na dużą absencję nauczycieli, będą przesyłane propozycje kart pracy i zabaw na stronę przedszkola, do zakładki „Zdalne Przedszkole” – „Dzieci młodsze (3-5 latki)”.  Następnie, po przerwie świątecznej, oprócz proponowanych scenariuszy zajęć, podejmiemy próby prowadzenia zajęć online przez Teams.
 
Dyrektor Małgorzata Wiśniewska